Tràmits i gestions

 • 0_Document d'Adhesió al Programa TAR-FARMASERVEIS, voluntari a les OF de Catalunya

  Document que una vegada signat confirma l'acceptació de les condicions per tal de participar al Programa TAR-FARMASERVEIS . El document l'ha de signar el titular de l'Oficina de Farmàcia. En el cas de farmàcies que siguin copropietat, és suficient la signatura d'un dels dos copropietaris.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades de la persona sol·licitant

   

  •  

  •  

  •  

 • DECLARACIÓ RESPONSABLE


  • Amb la signatura del present document formalitzo l’ADHESIÓ al Modul “TAR” supervisat no finançat que s’estén de manera expressa a les condicions d’aplicació que s’hi especifiquen.
   Amb la signatura d’aquesta Adhesió, em comprometo a seguir el protocol de l'esmentat mòdul per a la prestació del servei als usuaris que el demandin i a garantir el manteniment dels requisits tècnics mínims establerts.
    
   Política de privacitat.
    
   El/la farmacèutic/a sotasignant és responsable de tractament de les dades dels usuaris a les que tinguin accés per la prestació dels serveis. Es compromet a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a obtenir el consentiment informat de l’usuari previ a la prestació del servei. El Col·legi de Farmacèutics on consta col·legiat i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya són encarregat i sot encarregat de tractament respectivament pel que fa a les funcions d’identificació, registre i emmagatzematge de la informació que es genera amb la intervenció del/de la farmacèutic/a. Les obligacions i responsabilitats de les parts en el tractament d’aquesta informació consten en el contracte de llicencia per donar-se d’alta a la plataforma de “Farmaserveis”.
 • Document adjunt


  •  

  • Afegir Treure

 • Declaració de responsabilitat
 • Introduïu el codi de seguretat
  • Introdueixi el codi que es mostra a la imatge