Tràmits i gestions

 • Instància Precol·legiació

  Si ets estudiants del Grau en farmàcia i ja has superat 210 crèdits ETCS, pots sol·licitar la incorporació al Col·legi de Farmacèutics de Girona com a precol·legiat/da.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades de la persona sol·licitant
  • -

    

  •  

  •  

 • Dades de la sol·licitud
  • Podeu descarregar l'imprès de la fitxa del tràmit o Fer clic aquí

  • Podeu descarregar l'imprès de la fitxa del tràmit o Fer clic aquí

  • Adjunteu la còpia de l'expedient per acreditar la superació dels 210 crèdits

  •  

 • Altres documents adjunts


  •  

  •  

  • Afegir Treure

 • Avisos, comunicacions i notificacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic) es podran utilitzar per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits. A aquest efecte, se us podran enviar avisos a través del correu electrònic o del telèfon que ens heu indicat en l’apartat anterior.

 • Declaració de responsabilitat
 • Clàusula protecció de dades i cessió de drets

   

  • La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els col∙legiats i la seva relació amb ells així com informar‐los de temes professionals, actes lúdics, notícies referents al Col∙legi i d’interès per al col∙lectiu , enviar‐los notificacions, informacions col∙legials i comunicacions comercials de productes d’empreses amb les quals el Col∙legi col∙labori.

   Aquestes dades només seran transmeses al Consell de Col∙legis de Farmacèutics de Catalunya, al Consejo de Colegios de Farmaceuticos de España així com a les Administracions competents que correspongui, i únicament seran publicades aquelles que siguin exigibles legalment. Aquestes dades seran conservades sempre i quan es mantingui la relació de col∙legiació entre vostè i el col∙legi.

   En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació i supressió, la limitació del tractament o oposar‐se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en l’adreça de C/ Ultònia, 13 o al següent correu electrònic dpo@cofgi.org . Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o amb el Delegat de Protecció de dades d’aquesta entitat en dpo@cofgi.org

 • Introduïu el codi de seguretat
  • Introdueixi el codi que es mostra a la imatge