Tràmits i gestions

 • Queixes i reclamacions

  Entre les funcions públiques i finalitats pròpies que la Llei atribueix als Col·legis Professionals s'hi troba la de garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional. Per tal de complir aquestes funcions, la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics (COFGirona) es constitueix en l’òrgan competent per a la valoració de les actuacions professionals, comprovant que s’adeqüen i compleixen la bona pràctica i les obligacions deontològiques de la professió farmacèutica. En base a les potestats que li atribueixen els Estatuts del COFGirona i la Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la Junta de Govern iniciarà i resoldrà els procediments relatius al control de l’exercici de la professió.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Actua com a
  •  

 • Dades de la persona sol·licitant

   

  •  

 • Dades de la sol·licitud
 • Documents adjunts


  •  

  •  

  • Afegir Treure

 • Avisos, comunicacions i notificacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic) seran utilitzades per a les comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits. A aquest efecte, s'envaran avisos a través del correu electrònic o del telèfon que heu indicat al’apartat anterior.

 • Declaració de responsabilitat
 • Clàusula protecció de dades i cessió de drets

   

  • La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els col∙legiats i la seva relació amb ells així com informar‐los de temes professionals, actes lúdics, notícies referents al Col∙legi i d’interès per al col∙lectiu , enviar‐los notificacions, informacions col∙legials i comunicacions comercials de productes d’empreses amb les quals el Col∙legi col∙labori.

   Aquestes dades només seran transmeses al Consell de Col∙legis de Farmacèutics de Catalunya, al Consejo de Colegios de Farmaceuticos de España així com a les Administracions competents que correspongui, i únicament seran publicades aquelles que siguin exigibles legalment. Aquestes dades seran conservades sempre i quan es mantingui la relació de col∙legiació entre vostè i el col∙legi.

   En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació i supressió, la limitació del tractament o oposar‐se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en l’adreça de C/ Ultònia, 13 o al següent correu electrònic dpo@cofgi.org . Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o amb el Delegat de Protecció de dades d’aquesta entitat en dpo@cofgi.org

 • Introduïu el codi de seguretat
  • Introdueixi el codi que es mostra a la imatge