La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmit amb certificat Sol·licitud Trasllat Oficina de Farmàcia

El trasllat d'una oficina de farmàcia (OF) és un tràmit que precisa de forma imprescindible una autorització col·legial, ja que cal comprovar que l'emplaçament del nou local compleix els requisits de distàncies que estableix la normativa vigent en relació als locals d'oficina de farmàcia així com que el projecte presentat preveu un nou local que disposa de tots els espais que estableix la normativa.

Cal diferenciar el tipus de trasllat que es vol dur a terme:

 • Trasllat forçós. Un trasllat es considera forçós quan, per es fa necessari canviar la ubicació de l'oficina de farmàcia per una causa no imputable al seu titular (local en ruïna, per exemple)
 • Trasllat provisional. Un trasllat es considera provisional quan el local on es troba l’oficina de farmàcia ha de ser remodelat de forma que impossibiliti temporalment el normal desenvolupament de l’exercici professional, o bé enderrocat i posteriorment reconstruït. Feta la remodelació o la nova construcció, la farmàcia tornaria a la ubicació original.
 • Trasllat voluntari. Un trasllat es considera voluntari quan el canvi d’ubicació de l’oficina de farmàcia es troba en la voluntat del seu titular, per motius de millora del local o qualsevol altre que pugui considerar convenient.

 

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol farmacèutic titular d'una oficina de farmàcia pot sol·licitar el trasllat de la seva farmàcia a un nou local.

Requisits a complir?
Ser titular d'una Oficina de Farmàcia i dur a terme la corresponent sol·licitud

Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment

Quin cost té?
Les Taxes associades a la realització d'un trasllat d'oficina de farmàcia són de 312,70€, més el cost de l'Informe tècnic preceptiu que es fa al final del procediment.

Formes de tramitació

 • On-line

  Per realitzar el tràmit on line necessitaràs el DNI electrònic, un certificat digital o bé accedir mitjançant IdCat mòbil, (mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil).

 • Presencialment

  A les oficines col·legials (preferible demanar cita prèvia)

  Horari:
  De dilluns a divendres en horari de 8 a 15h

Documentació que cal aportar

Omplir el formulari que trobareu al peu d'aquesta informació, indicant: 

 • El local on pretén instal·lar-se la nova oficina de farmàcia
 • La causa que motiva el trasllat
 • El tipus de trasllat de què es tracta 

A més, cal adjuntar la següent documentació:

 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer del local on pretén instal·lar-se la nova OF
 • Croquis i certificació expedida per tècnic competent, visada pel corresponent col·legi professional, on hi consti: l’emplaçament del local i les distàncies vers les OF més properes i els CAP
 • Superfície útil, distribució i plantes que ocuparà
 • Localització i característiques dels seus accessos des de la via pública
 • Full de Sol·licitud de modificació de les dades d’alta a la Xarxa Farmacèutica de Recepta Electrònica

Normativa

 • Decret Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya (DOGC núm. 1538, de 8/1/1992). Modificada posteriorment per la Llei 10/2011, de 29 de desembre.
 • Decret 58/1997, de 4 de març, pel qual s’estableixen les condicions dels trasllats de les oficines de farmàcia i el procediment per a la seva autorització (DOGC núm. 2352, de 17/3/1997)
 • Decret 168/1990, de 3 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits tècnico-sanitaris que han de complir les oficines de farmàcia (DOGC núm.1319, de 18/3/1990)
 • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió d’oficines de farmàcia (DOGC núm. 1564, de 4/3/1992)
 • Decret 141/1992, de 22 de juny, pel qual s’estableix el procediment d’amidament de les distàncies que les oficines de farmàcia han de guardar envers les més properes i els centres d’atenció primària capçalera d’àrea bàsica. (DOGC núm. 1616, de8/7/1992)
 • Reial Decret 175/2001, de 23 de febrer, de formules magistrals. (BOE núm. 65, de 16/3/2001)
 • Nou Codi d’accessibilitat
 • Informacio sobre el reglament vigent de seguretat privada, i impresos de tramitacio.
 • Decret de taxes
Col·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic