La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Alta col·legial

El tràmit d'alta al Col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l'exercici de les professions col·legiades segons la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels Col·legis professionals. La col·legiació dels farmacèutics al Col·legi de la província de Girona és condició prèvia i requisit indispensable per poder exercir en qualsevol de les modalitats professionals, quan el domicili professional únic o principal estigui situat en aquesta província.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar? 
Qualsevol llicenciat/da o Grau en Farmàcia

Requisits a complir
Tenir títol Llicenciat/da o Grau en Farmàcia i aportar la documentació necessària.

Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment, una vegada llicenciat/da o graduat/da.

Tramitació
Una vegada presentada tota la documentació és preceptiu un període de 10 dies naturals d'exposició pública al tauler d'anuncis. Passat aquest termini, des del COF es contactarà amb el nou col·legiat per tal d’acordar el lliurament de la documentació corresponent a la col·legiació (resolució, certificat, carnet col·legial i dades de configuració de correu electrònic).

Formes de tramitació

 • On-line

  Per realitzar el tràmit on line necessitaràs el DNI electrònic, un certificat digital o bé accedir mitjançant IdCat mòbil, (mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil).

 • Presencialment

  A les oficines col·legials (preferible demanar cita prèvia)

  Horari:
  De dilluns a divendres en horari de 8 a 15h

Documentació que cal aportar

Per sol·licitar l'alta col·legial cal omplir el formulari que trobareu al peu d'aquesta informació.
 
A més, caldrà adjuntar la següent DOCUMENTACIÓ:
 • Títol de llicenciatura/grau en Farmàcia expedit per la Facultat de Farmàcia o, en cas de no tenir-lo, fotocòpia del resguard corresponent
 • Títol d'especialista, si escau (en cas d'alta en Servei de Farmàcia Hospitalària, Analista ..)
 • Document Nacional d'Identitat (DNI) 
 • 1 fotografia mida carnet
 • Dades bancàries (Certificat de titularitat del compte corrent)
 • Certificat de baixa de col·legiació (en cas de procedir d'un altre Col·legi de Farmacèutics).
 • A més, cal omplir i presentar el document "Pòlissa Responsabilitat Civil"  (disponible a la secció "Impresos")

 

En determinades situacions, és necessari aportar alguna documentació addicional o específica del lloc de treball:

- Els/les llicenciats/ades procedents d'altres països han d'aportar també les còpies del reconeixement de títol comunitari o de l'homologació del títol de llicenciat/ada, expedides per l'òrgan competent

- La col·legiació en l'àmbit de Farmàcia Hospitalària o la Distribució, requereix de la presentació d'una Fotocòpia del contracte laboral, a més de la documentació general.

- La col·legiació com a Farmacèutic responsable de Centres de dispensació de medicaments d'ús animal requereix de la presentació d'una Fotocòpia del contracte laboral i d'una Memòria abreujada de l'activitat de l'empresa més de la documentació general. 

Normativa

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals Estatuts COFGirona RESOLUCIÓ

Resolució JUS/318/2011, de 25 de gener. DOGC Núm. 5815 – 10.2.2011 . Estatuts del Col·legi de Farmacèutics i Farmacèutiques de Girona.

Altra informació
L'alta col·legial queda formalitzada una vegada transcorreguts 10 dies naturals des de l'entrada d'aquesta documentació al COF . Passat aquest termini des del COF es contactarà amb el nou col·legiat per tal d’acordar el lliurament de la documentació corresponent a la col·legiació (resolució, certificat, carnet col·legial i dades de configuració de correu electrònic).

Col·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic