La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Queixes i reclamacions

Entre les funcions públiques i finalitats pròpies que la Llei atribueix als Col·legis Professionals s'hi troba la de garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional. Per tal de complir aquestes funcions, la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics (COFGirona) es constitueix en l’òrgan competent per a la valoració de les actuacions professionals, comprovant que s’adeqüen i compleixen la bona pràctica i les obligacions deontològiques de la professió farmacèutica. En base a les potestats que li atribueixen els Estatuts del COFGirona i la Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la Junta de Govern iniciarà i resoldrà els procediments relatius al control de l’exercici de la professió.

Les queixes i reclamacions per l'actuació professional d'un col.legiat, tant si es presenten per part d'un usuari com si les presenta un altre col.legiat, s'han d'adreçar per escrit a la Junta de Govern del COFGirona, i ha de constar-hi, com a mínim, la següent informació:

a) Nom i cognoms de la persona que formula la queixa o reclamació

b) DNI

c) Domicili postal a efectes de notificacions, número de telèfon i/o adreça electrònica.

d) Descripció dels fets, raons i la sol·licitud concreta que es formuli, identificant clarament el col·legiat contra el que es formuli la queixa o reclamació.

e) Lloc, data i signatura de qui formula la queixa o reclamació.

 

Tramitació

Una vegada presentada la documentació i donat el termini d'al·legacions al denunciat/da, la Junta del COF emet una resolució que es farà arribar al denunciant. 

Formes de tramitació

  • On-line

    Per realitzar el tràmit on line necessitaràs el DNI electrònic, un certificat digital o bé accedir mitjançant IdCat mòbil, (mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil).

  • Presencialment

    A les oficines col·legials (preferible demanar cita prèvia)

    Horari:
    De dilluns a divendres en horari de 8 a 15h

Col·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic