La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmit amb certificat Transmissió / Donació Oficina de Farmàcia

Tràmit de transmissió entre farmacèutics de la titularitat i propietat d’una oficina de farmàcia(OF). Des de les oficines col·legials et podem ajudar en tots els aspectes relacionats en la tramitació de la compravenda d'una OF.

L'autorització col·legial per a la compravenda d'una oficina de farmàcia és IMPRESCINDIBLE per tal de poder dur a terme aques tràmit  (Art. 9 de la Llei 31/1191, de 13 de desembre, d'Ordenació Farmacèutica de Catalunya i Art. 20 del Decret 40/1992, de 17 de febrer, perl qual s'estableix el procediment d'autorització per a la creació, construcció, modificació, adaptació o supressió de les oficines de farmàcia).

La normativa vigent estableix que només es pot ser titular propietari/copropietari d’una sola oficina de farmàcia.

Tramitació

Requisits a complir
Tenir títol Llicenciat/da o Grau en Farmàcia i aportar la documentació necessària.

Tramitació
Una vegada presentada tota la documentació és preceptiu un període de 10 dies naturals d'exposició pública al tauler d'anuncis. Passat aquest termini, el COF emet una resolució d'autorització que té una validesa de 3 mesos i que cal presentar al notari per tal de formalitzar la compravenda en escriptura pública. Una vegada feta la transmissió davant de notari, cal presentar la còpia autèntica de l'escriptura a les oficines col·legials, des d'on s'emetrà el certificat de canvi de col·legiació.

Finalitzada aquesta tramitació, l'interessat/da haurà de sol·licitar la visita d’inspecció oficial a la Responsable d’Avaluació i Inspecció d’assistència Sanitària del Departament de Salut

IMPORTANT: Cal continuar segellant les receptes amb el segell de l’antic titular fins el dia en què s’emeti l’acta de canvi de titularitat per la Responsable d’Avaluació i Inspecció Farmacèutica.

 

Formes de tramitació

 • On-line

  Per realitzar el tràmit on line necessitaràs el DNI electrònic, un certificat digital o bé accedir mitjançant IdCat mòbil, (mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil).

 • Presencialment

  A les oficines col·legials (preferible demanar cita prèvia)

  Horari:
  De dilluns a divendres en horari de 8 a 15h

   972 201824 (Belén Izaga)Documentació que cal aportar

 • Còpia autèntica de l’escriptura pública de compravenda o donació de l'oficina de farmàcia.
 • Document que acrediti la disponibilitat jurídica del local d’oficina de farmàcia per part del comprador (contracte de lloguer o escriptura pública de compravenda).
 • En el cas d'haver-hi farmacèutics/qus substituts/es o adjunts/es, cal presentar la renúncia al dret d’adquisició preferent que els atorga la Llei d’ordenació farmacèutica.
 • En cas de formalitzar una copropietat, cal presentar una fotocòpia del NIF de la Comunitat de Béns constituïda entre els copropietaris. 
 • Certificat de titularitat del compte corrent per als ingressos de facturació del/s nou/s titular/s propietaris.  

 

Normativa

 • Llei 31/1991 de 13 de desembre , d'ordenació farmacèutica de Catalunya
 • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació,l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.

 

Observacions

En el cas que l'oficina de farmàcia que es ven estigui vinculada a una farmaciola, la transmissió comportarà automàticament la substitució del farmacèutic responsable i per part del Departament de Salut s'iniciarà d'ofici un procediment d'assignació de la farmaciola (Art. 18 del Decret 253/1993, de 8 d'oactubre, que estableix el procediment d'autorització i règim jurídic de les farmacioles) 
 
 
Col·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic