La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmit amb certificat Sol·licitud nova Oficina de Farmàcia

El procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia (OF) es pot iniciar:

 a) A petició d’un o més farmacèutics.
 b) A petició dels òrgans de govern de la comarca, el municipi o els municipis que puguin resultar-ne beneficiaris.
 c) D’ofici, pel Departament de Salut o pel Col·legi oficial de farmacèutics corresponent.


Generalment el procediment és iniciat per un únic farmacèutic a través d’una petició individualitzada o per més d’un farmacèutic en una petició conjunta.Per a la sol·licitud d’obertura d’una nova oficina de farmàcia, cal decidir l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) on es sol·licitarà la nova OF tenint en compte que segons el tipus d'ABS està establerta una ratio d'habitants/farmàcia per a la seva autorització:

 • ABS Urbana: 1 OF/4000 habitants. Per a autoritzar una nova OF, cal un augment de 2000 habitants més.
 • ABS Semiurbana-Rural: 1 OF/2500 habitants
 • ABS Muntanya: 1 OF/2500 habitants

Formes de tramitació

 • On-line

  Per realitzar el tràmit on line necessitaràs el DNI electrònic, un certificat digital o bé accedir mitjançant IdCat mòbil, (mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil).

 • Presencialment

  A les oficines col·legials (preferible demanar cita prèvia)

  Horari:
  De dilluns a divendres en horari de 8 a 15hDocumentació que cal aportar

 1. Instància de sol·licitud
 2. Títol de llicenciat en farmàcia o resguard d’aquest.
 3. Certificat de col·legiació o compromís formal de tenir-lo un cop autoritzada l’oficina de farmàcia.
 4. Certificació lliurada pels secretaris dels ajuntaments del municipi o municipis de l'ABS per la qual es sol·licita la nova apertura, on hi constin els habitants inscrits al padró municipal a la data de presentació de la sol·licitud, o justificant d’haver-la demanada.
 5. Certificat del Departament de Comerç, Consum i Turisme, del nombre de places hoteleres i de càmping als municipis de integran l'ABS per la qual es vol  sol·icitar l'apertura d'una nova OF.
 6. Acreditació dels habitants de segona residència, si és el cas, per qualsevol dels mitjans admesos en dret.
 7. Pagament de la taxa de tramitació i resolució de l’expedient sobre instal·lacions de noves oficines de farmàcia (Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives de la Generalitat de Catalunya).
 8. Per tal d’admetre la representació d'una persona per un altre en un expedient, cal un dels següents documents:
  - Un poder notarial
  - Una designa feta per presència física de l'interessat davant les Oficines del Col·legi, a poder ser en presència del Secretari, o si no d'una de les persones encarregades de la instrucció dels expedients


 

Normativa

El procediment administratiu per a l’autorització de noves oficines de farmàcia es regeix er la segÜent normativa:

* Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya. DOGC núm. 1538 de 8 de gener de 1992. Actualitzada per la Llei 21/2001, de 28 de desembre i per la Llei 15/2005, de 27 de desembre.

* Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia. DOGC núm. 1564 de 4 de març de 1992.

* Decret 168/1990, de 3 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits tècnics sanitaris que han de complir les oficines de farmàcia. DOGC núm. 1319 de 18 de juliol de 1992.

* Decret 173/1992, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el barem per a l'autorització de noves oficines de farmàcia. DOGC Núm. 1640 de 2 de setembre de 1992.

* Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives. DOGC núm. 3295, de 30 de desembre de 2000.
 

Col·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic